Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Přijímací řízení pro školní rok 2023–2024

Všeobecné informace 

Rozpis 2. termín – 25–26. leden 2023 (dokument PDF)

Rozpis 2. termín SŠ – 13. leden 2023 (dokument PDF)

Rozpis talentových zkoušek – leden 2023 (dokument PDF)

 

Uzávěrka přihlášek pro všechny uchazeče o studium je do 30. 11. 2022.

Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou komplexní talentové zkoušky. 

 
Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023-2024 (dokument PDF)

Předběžné informace k organizaci talentových zkoušek (dokument PDF)

Přijímací řízení - konzervatoř:

1. termín: 16. 1. 2023–19. 1. 2023
2. termín: 25. 1. 2023–26. 1. 2023
 
Hudba 
1. termín: 16.–17. 1. 2023
2. termín:  26. 1. 2023
 
Zpěv 
1. termín: 18. 1. 2023 – klasický zpěv
  19. 1. 2023 – populární zpěv
2. termín: 25. 1. 2023

 

Šestiletý vzdělávací program konzervatoře:

82-44-M,P/01 Hudba

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Hudba (dokument PDF)

 

82-45-M,P/01 Zpěv

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Zpěv (dokument PDF)

 

Přijímací řízení - střední škola:

1. termín: 9. 1. 2023 – pro zaměření ladič
  10. 1. 2023 – pro zaměření klavírník
 
2. termín: 13. 1. 2023 – pro zaměření ladič, klavírník

 

Čtyřletý vzdělávací program střední školy:

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na střední školu (dokument PDF)

  

Informace pro uchazeče

Přijmout lze uchazeče se splněnou povinnou školní docházku, kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Škola nedisponuje bezbariérovým přístupem.

 

Přijímací řízení - příklad písemného testu z hudební teorie a okruhy témat - dějiny hudby a hudební nástroje:

Test hudební teorie

Názvosloví, umělecké epochy

Rozdělění hudebních nástrojů

 

Dokumenty a formuláře ke stažení

Formulář přihlášky ke studiu

Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro studijní obor 82-44-M/02 - Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

Žádost o přidělení školního korepetitora (dokument Word)

  

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení

Konečné hodnocení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení se řídí podle § 60d ods. 3 a § 62 odst. 5 školského zákona.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole:

  • na info panelu (i pro nevidomé)
  • ve vitríně školy (umístěna před hlavním vchodem)
  • a způsobem umožňujícím dálkový přístup tj.  na webových stránkách školy

(pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem).

 

Údaje o výsledcích přijímacího řízení se zveřejňují do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky nebo, nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to:

  • v prvním kole nejpozději posledního dne termínu uvedeného v § 3 odst. 1
  • a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.

Zveřejnění výsledků PŘ zajistí ředitel školy v koordinaci se ZŘ, v termínu 5.–15. 2., a to minimálně na 15 dnů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí oznámeno.

  

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023–2024

Zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek na Konzervatoř a střední školu Jana Deyla (dokument PDF)

 

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům je odesláno rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím datových schránek nebo doručovatele poštovních služeb.
V případě nepřijetí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů po převzetí dopisu Rozhodnutí o nepřijetí, a to řediteli školy, který jej postoupí Odboru školství a mládeže hlavního města Prahy.

 

 

 

Přihlašte se