Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Všeobecné informace 

Uzávěrka přihlášek pro všechny uchazeče o studium je do 30. 11.  daného roku

Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou komplexní talentové zkoušky. 

 

Přijímací řízení - konzervatoř:

Přijímací zkoušky se konají 15. - 31.1. daného školního roku

Šestiletý vzdělávací program konzervatoře:

82-44-M,P/01 Hudba

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Hudba (.pdf)

 

82-45-M,P/01 Zpěv

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Zpěv (.pdf)

 

Přijímací řízení - střední škola:

 Přijímací zkoušky se konají 2. - 15.1. daného školního roku 

Čtyřletý vzdělávací program střední školy:

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na střední školu (.pdf)

  

Informace pro uchazeče

Přijmout lze uchazeče se splněnou povinnou školní docházku, kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Škola nedisponuje bezbariérovým přístupem.

 

Dokumenty a formuláře ke stažení

Formulář přihlášky ke studiu

  

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení

Konečné hodnocení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení se řídí podle § 60d ods. 3 a § 62 odst. 5 školského zákona.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole:

  • na info panelu (i pro nevidomé)
  • ve vitríně školy (umístěna před hlavním vchodem)
  • a způsobem umožňujícím dálkový přístup tj.  na webových stránkách školy

(pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem).

 

Údaje o výsledcích přijímacího řízení se zveřejňují do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky nebo, nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to:

  • v prvním kole nejpozději posledního dne termínu uvedeného v § 3 odst. 1
  • a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.

Zveřejnění výsledků PŘ zajistí ředitel školy v koordinaci se ZŘ, v termínu 5. – 15.2., a to minimálně na 15 dnů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí oznámeno.

  

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022-23

Zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek na Konzervatoř a střední školu Jana Deyla

 

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům je odesláno rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím datových schránek nebo doručovatele poštovních služeb.
V případě nepřijetí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů po převzetí dopisu Rozhodnutí o nepřijetí, a to řediteli školy, který jej postoupí Odboru školství a mládeže hlavního města Prahy.

 

 

 

Přihlašte se